เทศบาลตำบลโคกสำโรง

วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การจัดการและการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้เกิดประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. มุ่งเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
6. ให้บริการและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน
7. สร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจพอเพียง
8. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
9. จัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส