เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง
นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวดารารัตน์ บุญเพิ่ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางนงนุช วรชื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางรุ้งเพชร ธัญญะเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสาวเวธณี สมสุวรรณ พนักงานจ้างตามภารกิจศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะตำบลโคกสำโรงสะอาดอย่างยั่งยืน (ธนาคารขยะ)
โดยมี นายไชยาตร์ เรืองสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
และ นายกมล พันธ์ปิ่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี
ณ วัดหนองพิมาน ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments