ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มีความเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็ก ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ภายในบริบทของสังคม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อทอง จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานสถานศึกษา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา เหมาะสมกับวัย มีส่วนร่วมกับชุมชน สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครู/ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดประสบการณ์ประจำวันของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ สติปัญญา สามารถช่วยเหลือตนเองให้เหมาะสมกับวัย
3. ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้สะอาด ร่มรื่น มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ส่งเสริมจัดหารสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อผู้เรียน
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับวัย
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนา

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย
2. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนหีมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านสติปํญญา
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์เพียงพอต่อผู้เรียน
5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับวัย
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมในชุมชน

การบริหารจัดการช่วงสถานการณ์โควิด 2019

ตรวจหาเชื้อโควิดโดย ANTIGEN TEST KIT (ATK)
เป็นประจำ

คณะครู เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และนักเรียนทุกคนต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิดโดย Antigen Test Kit (ATK) ทุกวันอาทิตย์และแจ้งผลการตรวจในไลน์กลุ่มผู้ปกครอง

รับเด็กพร้อมวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วย
เจลอัลกอฮอล์

ครูเวรประจำวัน รับเด็กเข้าเรียนบริเวณหน้า ศพด. พร้อมวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลอัลกอฮอล์ให้เด็กนักเรียนก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียนเป็นประจำทุกวัน

จัดสถานที่ภายในห้องเรียนโดยการเว้นระยะห่างตามที่กำหนด

ห้องเรียนและสถานที่รับประทานอาหาร เน้นการจัดตั้งและวางตำแหน่ง โดยคำนึงถึงระยะห่างระหว่างนักเรียนตามที่กำหนด

แผนเผชิญเหตุกรณีพบนักเรียนเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 2019

แจ้งผู้ปกครอง ให้รับทราบและให้มารับกลับบ้าน ปิดการเรียนการสอนเฉพาะห้องที่เกิดการติดเชื้อเบื้องต้นเป็นเวลา 3 วัน ทำความสะอาด ภายในห้องทั้งหมด

ข้อมูล ศพด.อบต.บ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2565

0
จำนวนครูและเจ้าหน้าที่
0
จำนวนนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 2 - 2.5 ขวบ
0
จำนวนนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 2.5 - 3 ขวบ
0
จำนวนนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 3 - 3.5 ขวบ
0
จำนวนนักเรียนช่วงอายุระหว่าง 3.6 - 4 ขวบ

เจตจำนงสุจริตหัวหน้าศูนย์ฯ

“เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ”

นางสาวจีรนันท์  กำพุฒกลาง
หัวหน้าสถานศึกษา

ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ล่าสุด

No posts found!

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวธนวรรณ วงษ์คำจันทร์

ครู

นางอุมาพร อาจศรี

ผู้ช่วยครู

นางช่อพัชรินทร์ เปสันเทียะ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลลักษณ์ ยวงสอน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชิรธาร เกากลางดอน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทรงอักษร แสงสัตรา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวพัชราภรณ์ มีชัย

ผู้ดูแลเด็ก (มูลนิธิ)

นางสาวพรนภา ครองยุติ

ผู้ดูแลเด็ก (มูลนิธิ)

"ผมพร้อมสนับสนุนการจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้านเพื่อให้เด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ"
วิศาล จันทรศาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

ช่วงอายุระหว่าง 2 - 2.5 ขวบ

ด.ช.ภูวนาถ งันขุนทด

รหัส 651208

ด.ช.จิรเมธ ยอดจันที

รหัส 651209

ด.ญ.วริทฐิสา หลักธง

รหัส 651210

ด.ญ.กรองแก้ว นนท์ขุนทด

รหัส 651211

ด.ญ.สุภัสสร ศูนย์ปาน

รหัส 651212

ด.ญ.วิรดา ง่วงกลางดอน

รหัส 651213

ด.ญ.นิชาภา ง่วงกลางดอน

รหัส 651214

ด.ญ.กัญญาภัทร ศรีวิชา

รหัส 651222

ด.ญ.กนกภรณ์ รินเชื้อ

รหัส 651227

ด.ช.ไกรวิชญ์ คำแฝง

รหัส 651228

bg.png

ด.ช.ภาวิน แก้วคำมี

รหัส 651231

ด.ญ.วรวลัญช์ สุขสวัสดิ์

รหัส 651232

bg.png

ด.ช.วีรภัทร พานพบ

รหัส 651233

bg.png

ด.ช.ธนดล มาสม

รหัส 651236

ด.ญ.พิชญานิน แพงศร

รหัส 651237

ช่วงอายุระหว่าง 2.5 - 3 ขวบ

ด.ช.ชลิตา ศรเหม

รหัส 651202

ด.ช.ธนภัทร จันทวงศ์

รหัส 651215

ด.ช.พันกร สิงห์จันทึก

รหัส 651216

ด.ช.ปัทม์ปวรินทร์ วิเศษศิลป์

รหัส 651217

ด.ช.ปัญญพัฒน์ สีสว่าง

รหัส 651318

ด.ญ.สุณัฏฐา แก่นจันทึก

รหัส 651219

ด.ญ.นาราภัทร ปิ่นประดับ

รหัส 651220

ด.ญ.กชกร พุขุนทด

รหัส 651221

ด.ญ.ธิติมา สำลี

รหัส 651223

ด.ช.ธัชนนท์ โสตธิบุรุษ

รหัส 651225

ด.ญ.บุญญาพร ลิปิต

รหัส 651229

ช่วงอายุระหว่าง 3 - 3.5 ขวบ

ด.ช.ชวกร กลึงกลางดอน

รหัส 641119

ด.ช.กิตติชัย จำปีกลาง

รหัส 641120

ด.ญ.ณฐกร สุวรรณ

รหัส 641121

ด.ช.ชิติสรรค์ บุญมา

รหัส 641123

bg.png

ด.ญ.ธัญชนก ทีระภาค

รหัส 641125

ด.ญ.ภคมน กันทาทำ

รหัส 641126

ด.ญ.กัญญาณัฐ ลือกลาง

รหัส 641127

ด.ญ.นุชวรา พอขุนทด

รหัส 641128

ด.ญ.ชนันญภัค รักษ์ภิรมย์

รหัส 641129

bg.png

ด.ญ.วิภาวรรณ กลิ่นโคกกรวด

รหัส 641130

ด.ญ.จินดารัตน์ สัมมาจริต

รหัส 641131

ด.ญ.ชวนันท์ มั่นทอง

รหัส 641134

ด.ญ.ปิยะพร แร่ป้อง

รหัส 641137

ด.ญ.ปิยะดา แร่ป้อง

รหัส 641138

ด.ช.นพวิชย์ ฉิมลอย

รหัส 641139

ด.ญ.ศุภนิดา บุ่งหวาย

รหัส 651203

ด.ญ.กรกนก แก้วมณีวงษ์

รหัส 651204

ด.ญ.ณิชา อ่อนนุ่ม

รหัส 651224

ช่วงอายุระหว่าง 3.5 - 4 ขวบ

ด.ช.วิชชากร ทำไร่

รหัส 641108

ด.ช.จิรายุ ศรีสุภา

รหัส 641110

ด.ช.ภคพล พูลหลำ

รหัส 641111

ด.ช.สุภโชค น้อยจันทร์

รหัส 641112

ด.ช.วาทิตย์ เรืองขจร

รหัส 641113

ด.ญ.ณัฐวรรณ แมลงผึ้ง

รหัส 641115

ด.ญ.ณัชชาดา นนท์ขุนทด

รหัส 641116

ด.ญ.พีชญา กลึงกลางดอน

รหัส 641117

ด.ญ.ทอฝัน พรมมา

รหัส 641118

ด.ช.พุทธคุณ บุรีมาศ

รหัส 641140

bg.png

ด.ช.ภูวิศ อ่อนเป้า

รหัส 641141

ด.ช.พชรพล พุ่มคำ

รหัส 651201

ด.ญ.อภิญญา วงษ์ชะไข

รหัส 651206

ด.ญ.ภรณ์ชนก ตามะณี

รหัส 651207

ด.ญ.ณัฐิดา สุดเสถียร

รหัส 651226

bg.png

ด.ญ.กนกวรรณ ทองเกร็ด

รหัส 651230

ด.ญ.สุรดา ไพรสันเทียะ

รหัส 651234

bg.png

ด.ญ.อาลิษา เขตจตุรัส

รหัส 651235

ภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ติดต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ที่ตั้ง ศพด.บ่อทอง

เลขที่ ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

โทรศัพท์

036-795644

อีเมล

education@sao-borthong.go.th