เทศบาลตำบลโคกสำโรง

สมาชิกสภาเทศบาล

ภารกิจด้านนิติบัญญัติ

สภาเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(2) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(3) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาล
(4) รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรีก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี
(5) ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(6) สภาเทศบาลมีอำนาจในการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเทศบาลโดยไม่มีการลงมติได้
(7) สภาเทศบาลมีอำนาจในการเลือกปลัดเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานเทศบาลเป็นเลขานุการสภาเทศบาล

ประธาน (2)

นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ

ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง

086-1281286

รองประธาน1

นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง

095-8061456

สท.หนิง

นางสาวสุภาภรณ์ ล้อสกุลทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขต 1

086-5885167

1.2

นางมนตรา บุญเกตุ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขต 1

098-0036735

S__29819852

นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขต 1

080-9955997

นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขต 1

062-3854439

นางสาวสุรีย์พร เนาวรัตน์ไพบูลย์1

นางสาวสุรีย์พร เนาวรัตน์ไพบูลย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขต 2

081-8034641

สท.ตาล

นางธัญญรัตน์ สมเนตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขต 2

093-2399465

นางเมตตา ช้างแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขต 2

092-6649298

สท.นกดำ

นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขต 2

096-7573327

S__10485800

นายจักรกฤษณ์ พรมโลก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขต 2

062-2926731

นายจิรเมธ วรปัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง เขต 2

 091-0036840