ประกาศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 พร้อมวีดิทัศน์ความเป็นมาวันท้องถิ่นไทย และเทปโทรทัศน์การอ่านสารวันท้องถิ่นไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้สาร์น

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments