เทศบาลตำบลโคกสำโรง

สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายในออกเป็น 5 งาน  ดังนี้

1.1 งานบริหารงานทั่วไป
         – งานธุรการ งานสารบรรณ
         – งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
         – งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
         – งานตรวจสอบภายใน
         – งานสนับสนุนและบริการประชาชน
         – งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
         – งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด
1.2  งานบริหารงานบุคคล
         – งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกระดับ ทุกตำแหน่ง
         – งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
         – งานการพัฒนาบุคลากร
         – งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
         – งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         – งานระบบสารสนเทศระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น LHR
         – งานทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
1.3  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานเตรียมแผนป้องกันภัย งานช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
         – งานกู้ภัยต่างๆ
         – งานอันเกี่ยวเนื่องกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
         – งานรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาล
         – งานบริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน EMS
         – งานรักษาความสะอาด

1.4  งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแจ้งเกิด,การตาย,การย้ายที่อยู่,การออกหมายเลขประจำบ้าน,การรื้อถอน,งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน,การรับแจ้งเกิด,การตาย,การย้ายที่อยู่,  การออกหมายเลขประจำบ้าน,การรื้อถอน,งานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

1.5  งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานรับดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ, งานนิติกรรมสัญญา,งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน–ร้องทุกข์ต่างๆ ของเทศบาล,งานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของเทศบาล,งานระบบข้อมูลข่าวสารทางราชการ,งานที่ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ
         

ณัฐชัย

ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย คนมั่น

หัวหน้าสำนักปลัด

080-5836947

สำนักปลัด - นางกันยกร ประดิษฐรา

นางกันยกร ประดิษฐรา

หัวหน้าผ่ายอำนวยการ

เย็นตา

นางสาวเย็นตา ฝาสันเทียะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พรศิริ

นางสาวพรศิริ เนินทอง

นิติกรปฏิบัติการ

ศิรกาญจน์

นางสาวศิรกาญจน์ สมบุญเดช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พี่อ้อย2

นางสิริบังอร ทิพย์มูล

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

ธนิต

นายธนิต ล้ออุดมสมเจริญ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

เบญจา

นางสาวเบญจา จันนาญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นวพร

นางนวพร อยู่ป้อม

เจ้าพนักงานงานทะเบียนชำนาญงาน

ป้องกัน-นายเจริญ

นายเจริญ อัศวินโกวิท

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นิรุจน์

นายนิรุจร์ ร่มจำปา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายจำรัส ดำสง่า (2)

นายจำรัส ดำสง่า

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ขวัญดาว

นางสาวขวัญดาว ศรีอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นัฐฐา

นางณัฏฐา เชื้อเกตุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลุงชัย

นายฉัตรชัย ผากา

พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

สำนกัปลัด - นางสาวอัญชลี อนุรักษ์ตระกูล

นางสาวอัญชลี อนุรักษ์ตระกูล

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ธเนศ

นายธเนศ จงสุขสมบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์

นายมนตรี ทรวงแสวง

นายมนตรี ทรวงแสวง

พนักงานขับรถยนต์

นายวิรัตน์ แพงคำแหง

นายวิรัตน์ แพงคำแหง

พนักงานขับรถยนต์

นายอภิชาติ ชื่นชมบุญ

นายอภิชาติ ชื่นชมบุญ

พนักงานขับรถยนต์

ทิตย์ลาพรรณ

น.ส.ทิตย์ลาพรรณ ธนารีย์ดุษณียา

คนงานทั่วไป

เฉลิมชัยสิญ

นายเฉลิมชัยสินธ์ ธรรมเนียม

คนงานทั่วไป

ชวนากร

นายชวนากร ด้วงเจริญ

คนงานทั่วไป

นายชัชวาลย์ พูลเพิ่ม - (1)

นายชัชวาลย์ พูลเพิ่ม

คนงานทั่วไป

นายสันติ-วงค์สง่า

นายสันติ วงค์สง่า

คนงานทั่วไป

นายสาโรช-ทิพย์ประเสริฐ1

นายสาโรช ทิพย์ประเสริฐ

คนงานทั่วไป

นายชัยวัฒน์ นาคแก้ว

นายชัยวัฒน์ นาคแก้ว

คนงานทั่วไป

นายพิษณุ กลักสูงเนิน

นายพิษณุ กลักสูงเนิน

คนงานทั่วไป

นายมงคล ช่วยบำรุง

นายมงคล ช่วยบำรุง

คนงานทั่วไป

IMG_9469

น.ส.กนกวรรณ์ ล้ำเลิศวงศ์

คนงานทั่วไป

นายเจริญพร คล้ายสุคง (1)

นายเจริญพร คล้ายสุคง

คนงานทั่วไป

สำนักปลัด-นางวาสนา-อินทชื่น

นางวาสนา อินทชื่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

DSCF4717

นางสาวณุดี เทพอารักษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

เจนเวป

นางสาวเจนจิรา ช้างแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายตระกูลชัย ชัยกิมานนท์ (2)

นายตระกูลชัย ชัยกิมานนท์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายณัฐพล-จันทะคุ้ย1

นายณัฐพล จันทะคุ้ย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอานนท์-แก้วก้านกล้วย3

นายอานนท์ แก้วก้านกล้วย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิวัฒน์ มูลธิโต

นายวิวัฒน์ มูลธิโต

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวประทุม แตงชุ่ม

นางสาวประทุม แตงชุ่ม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายรักศักดิ์ เทียนสี

นายรักศักดิ์ เทียนสี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชัยยศ จงพิสัย (1)

นายชัยยศ จงพิสัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชุมพล-พวงภู่1

นายชุมพล พวงภู่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนรินทร งามขำ (2)

นายนรินทร งามขำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายปกรณ์ศิลป์ ช่วยบำรุง

นายปกรณ์ศิลป์ ช่วยบำรุง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

IMG_9450

นายพัฒนพงษ์ แสงสว่าง

พนักงานจ้างเหมาบริการ