วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 น.
สโมสรไลออนส์โคกสำโรง ลพบุรี และ กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง พร้อมด้วย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 2 ราย คือ
1.นางฉลอง ต้นแขม ชาวบ้านชุมชนย่อยที่ 7
2.นางนงค์นิต บัวสุวรรณ์ ชาวบ้านชุมชนย่อยที่ 1

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments