กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Live saving)
กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Live saving) วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยโทคมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาลฯ พร้อมกับคณะผู้บริหาร และสมาชิกเทศบาลตำบลโคกสำโรง พร้อมทั้ง นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ไปพบปะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมว่ายน้ำ เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาเด็กจมน้ำ เพื่อลดปัญหาเด็กจมน้ำในระดับท้องถิ่น จึงเสริมทักษะการว่ายน้ำเป็น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เยาวชน
รายละเอียด
Previous
Next
logo2

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสำโรง

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"เมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วม"

รับฟัง
ความเห็น

ร้องเรียนทุจริต

คู่มือประชาชน

กระดานสนทนา

E Service

คำร้องทั่วไป

EGP

อปท.ใกล้เคียงในลพบุรี

ระบบ
Back Office

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรี

จังหวัดคุณธรรม

จังหวัดลพบุรี ขอประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่จะขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

เลือกข่าวสารที่ท่านต้องการทราบ

เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร

ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ โดยจะคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ เพราะเป้าประสงค์ ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน”
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

บริการของเทศบาลตำบลโคกสำโรง

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่ เทศบาลตำบลโคกสำโรง จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

No Give Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเทศบาลตำบลโคกสำโรง

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด

ข่าวสารเทศบาลล่าสุด

การขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เรื่อง การขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน...

อ่านต่อ

กิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 )

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย...

อ่านต่อ

จัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล

1
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1
จำนวนประชากร (คน)
1
ชุมชนในเขตพื้นที่
1
รายได้รวม (ล้านบาท)

แนวทางการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง

"ผมจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง"
ว่าที่ร้อยโทคมสันต์ มีดา
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

090-4252977

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

สวัสดีปีใหม่ 2566 เทศบาลตำบลโคกสำโรง

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลโคกสำโรง สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับเทศบาลตำบลโคกสำโรง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments

คำถามที่พบบ่อย

เป็นคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลโคกสำโรง จึงได้จัดรวบรวมคำถามดังกล่าว และหาคำตอบไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สอบถามเข้ามา สามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หรือขั้นตอนการชำระภาษี การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 2. อายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 2566 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2567 (คือเดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567) ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนในปี 2566 จะยังไม่ได้รับเงินในทันที เพราะจะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปี 2567 ได้ คือ

 1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
 2. ผู้ที่จะมีอายุครบ60 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน2565 ดังนั้นต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้าในปี 2566 เพื่อรอรับเงินในปีงบประมาณ 2567 (สำหรับผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ)
 3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่จังหวัดชลบุรี แต่ปีนี้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่เขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

1.ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
– มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อเทศบาลตำบลโคกสำโรง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

แจ้งข่าวสารที่สำคัญ/ข่าวสารทั่วไป

เมื่อท่านใช้สิทธิบัตรทอง อย่าลืมพกบัตรประชาชน ไปด้วยประโยชน์ของตัวท่านเอง  ทำให้เกิดความรวดเร็ว ในการจัดการ

เฝ้าระวังหน้าฝน! โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย
โรคสามัญประจำฤดูฝนไปแล้ว เพราะช่วงเวลาที่ฝนตกจะเกิดน้ำขังหลายจุด
กลายเป็นจุดเพาะพันธุ์ให้กับยุงได้เป็นอย่างดี เมื่อยุงไปกัดคนจะนำเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าเดงกีไปติด ทำให้คนที่ติดเชื้อ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้กำหนดช่องทางอิเลคทรอนิคส์สำหรับติดต่อราชการกับเทศบาลตามรายละเอียดด้านบนค่ะ

วิธีรับมือฝุ่นพิษที่ควรทำและบอกต่อไปยังคนใกล้ชิด เพราะฉะนั้นการรู้วิธีรับมือที่ถูกต้องและปฏิบัติทันทีจะช่วยให้ร่างกายไม่โดนฝุ่นพิษทำร้ายจนรุนแรง

รับคำร้อง/แจ้งทุจริต/เสนอความเห็น/ขอรับบริการ

รับฟัง
ความเห็น

ร้องเรียนทุจริต

คู่มือประชาชน

กระดานสนทนา

E Service

คำร้องทั่วไป

EGP

อปท.ใกล้เคียงในลพบุรี

ระบบ
Back Office