เทศบาลตำบลโคกสำโรง

หัวหน้าส่วนราชการ

ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน

1.  รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของเทศบาล
3.  วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

IMG_8868

ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

090-4252977

รองน้อย

นางมารศรี พันธุ์เจริญ

รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

081-9482015

ณัฐชัย

ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย คนมั่น

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

080-5836947

กองคลัง - นางวราภรณ์ เริงใจ

นางวราภรณ์ เริงใจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-0808667

อรุณ

นายอรุณ วรรณาลัย

ผู้อำนวยการกองช่าง

096-8275551

DSCF3348

นายสังวาลย์ ทองเกิด

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

099-1632564

DSCF3340

นายวิวัฒน์ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

087-8960664

ผอ.กิ๊ฟ2-1

นางสาวพัชรี สายสังข์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

089-2713079

DSCF3314

นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

080-8154317