กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดอบรมการเข้าจัดการข้อมูลเว็บไซต์ (ใหม่)

และลงระบบเพื่อรอรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts