วันที่ 21-23 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาล
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล
นายจิรเมธ วรปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล
เข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
ณ อาคารชาเลนเจอร์เมืองทองธานี

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts