ประชาสัมพันธ์ : เชิญผู้มีสิทธิร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการชุมชนย่อยที่ 1
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566
เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น.
ณ ศาลาวัดแก้วจันทราราม
ขอเชิญประชาชน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชุมชนย่อยที่ 1 ทุกท่าน ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการชุมชนย่อยที่ 1
1. มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือก
3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือก
ผู้ไม่มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน มีคุณสมบัติดังนี้
1. ติดยาเสพติดให้โทษ
2. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
4. ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้น ขอให้ท่านผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่หน่วยงานรัฐออกให้ตัวจริง มาแสดงตนในการร่วมประชุมคัดเลือก

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts