ประกาศ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง แผนปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำช่วงฤดูฝน ในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เทศบาลตำบลโคกสำโรง จะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำช่วงฤดูฝน เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเตรียมความพร้อมสำหรับการระบายน้ำในฤดูฝน จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำ โดยเริ่มดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:00 น.

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments