นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นางอุทุมพร ไชยกือ รองนายกเทศมนตรี
ว่าที่ร้อยโทคมสันค์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพัชรี สายสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานราชการ ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง ได้เข้าร่วมปิด และมอบใบประกาศโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)

เครดิตรูป : เพจ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง


ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments