วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ด้วยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกสำโรงได้จัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุข
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts