วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 07:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอภิชาติ เครือเขื่อนเพ็ชร เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ตำบลคุณธรรม”
โครงการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรม (สร้างคนดีให้บ้านเมือง)
การสร้างความสามัคคีรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่มเย็นในชุมชนและความมั่นคง ตามโครงการตำบลคุณธรรม
ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วัดราชบรรทม

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments