วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
เป็นประธานเปิดงานโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมด้วย
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาล
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล
นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
นายจิรเมธ วรปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพัชรี สายสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ณ วัดแก้วจันทราราม

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments