ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และทำบุญกลางบ้าน
เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง และร่วมรณรงค์
“สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงวงดนตรี เคลื่อนขบวนแห่ไปรอบตลาด
การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและทำบุญกลางบ้าน
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments