เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสำโรง กำหนดจัดประชุม โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 และ โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง เพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและบรรเทาความเดือนร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments