ภาพบรรยากาศ การดำเนินงาน โครงการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นายสังวาลย์ ทองเกิด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวณิชย์ชญา เจดีย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พร้อมพนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ปฏิบัติงานโครงการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2566
หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียง
สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกสำโรงได้ทันที

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts