เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2565
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อจัดทำ / ปรับปรุง / ทบทวนแผนชุมชนบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสำโรง กำหนดจัดประชุม โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง
เพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและบรรเทาความเดือนร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments