วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น.
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน
(หลักสูตรทำอาหาร 2 วัน) ประจำปี 2566 พร้อมด้วย
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
การเรียนการสอนทำอาหารจาก เชพตั้ม (นายสุรเชษฐ์ ดิเรกบุษราคม)
เพื่อส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจ ได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป
ในวันที่ 21 -22 มิถุนายน 2566
ณ อาคารอเนกประสงค์วัดแก้วจันทราราม

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments