วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
พร้อมด้วย นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
จ.อ.มนตรี ศรีสุพรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางวณิชย์ชญา เจดีย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
และสามารถช่วยกันป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดในเขตพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments