วันจันทร์ ที่ 24 เทษายน 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ด้วยวันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล”
เทศบาลตำบลโคกสำโรงจึงร่วมจัดงานโครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสำคัญของวันเทศบาล ในการอำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสาธารณชน
โดยมีการจัดพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ
จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments