วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง
ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำซึ่งติดต่อมาถึงคนโดยเฉพาะบุตรหลานของท่าน
ที่ชอบเล่นคลุกคลีกับสุนัขและแมวซึ่งมีอันตรายและเสี่ยงต่อโรคนี้สูงมาก
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments