วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาว สุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาล
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล
นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นายจิรเมธ วรปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพัชรี สายสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางกันยกร ประดิษฐรา หัวหน้าผ่ายอำนวยการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียน นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน้อมนำจิตใจในด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2566
ณ วัดกำแพงประชาราม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

#เทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments