วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล
นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนงนุช วรชื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดย ครั้งนี้
นายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
มอบหมายให้ สจ. กาญจนา สุขกำเนิด
ดำเนินการเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตาอย่างถูกวิธี และป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาด้านสายตา ตรวจคัดกรองและตรวจวัดสายตาให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพสายตาได้รับการดูแล ช่วยเหลือทางด้านสายตาตามความเหมาะสมและสงเคราะห์ตัดแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments