วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
เป็นประธานเปิดงานโครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
พร้อมด้วย
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ซึ่งโครงการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
นำโดย คุณสุวลักษณ์ ยุ้ยจำเริญทรัพย์ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
โดยมีทีมวิทยากรให้ความรู้ จาก
– สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
– สภ.โคกสำโรง
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องทัศนคติที่ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
สร้างความตระหนักและร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายป้องกันต่อต้านการใช้ความรุนแรง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments