วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09 : 00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพัชรี สายสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวดารารัตน์ บุญเพิ่ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
พร้อมกลุ่ม อสม.เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ร่วมกับ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สนับสนุนความเมตตา จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต)
แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ
จำนวน 23 ชุด สู่ชุมชนตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts