วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09 : 00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวดารารัตน์ บุญเพิ่ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางวณิชย์ชญา เจดีย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางนงนุช วรชื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ร่วมกับ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สนับสนุนความเมตตา จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต)
แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ
จำนวน 23 ชุด สู่ชุมชนตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts