วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาล
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล
นางสาวสุภาภรณ์ ล้อสกุลทอง สมาชิกสภาเทศบาล
นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
นายจิรเมธ วรปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวณิชย์ชญา เจดีย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ร่วมกับ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สนับสนุนความเมตตา จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ จำนวน 23 ชุด สู่ชุมชนตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments