ประชาสัมพันธ์ : งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก อันตรายจากยุงลาย
ที่มา : กรมควบคุมโรค

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments