วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น.
กิจกรรมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสำโรง
พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับผู้อำนวยกางกองช่างและครูโอนย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่
พร้อมทั้งให้การต้อนรับ นางทัศนี อันทะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
นายวาทิน พุ่มบ้านเช่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
เทศบาลตำบลโคกสำโรง ยินดีต้อนรับ
– นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
– นางสาวสุประวีณ์ คำพานิช สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
– นางสาวเอื้อมพร บุบผา สาขาวิชาเอกพลศึกษา
– นางสาววิรงรอง คงมณีเงิน สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์

เครดิตรูป : โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments