ประชาสัมพันธ์ : งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง 5 โรคฤดูร้อนที่ควรระวัง
1.โรคอุจจาระร่วง
2.โรคไข้ไทฟอยด์ หรือ ไข้รากสาดน้อย
3.โรคอาหารเป็นพิษ
4.อหิวาตกโรค
5.โรคไวรัสตับอักเสบ เอ
ที่มา : กรมควบคุมโรค
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments