เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2566 ระดับ ผ่านดีเยี่ยม

เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2566 ระดับ ผ่านดีเยี่ยม

เทศบาลตำบลโคกสำโรง เข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลคะแนนของเทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้ค่าคะแนน 97.85 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลโคกสำโรง เป็นตัวขับเคลื่อน การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้การจัดทำแนวทาง/มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไปด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับการยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วนมี 10 ตัวชี้วัด จึงไม่ได้มีเพียงเฉพาะกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังประกอบด้วยกิจกรรมภายในของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในมิติต่างๆ ตามกรอบการประเมินให้ดียิ่งขึ้นด้วย เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความโปร่งใสในด้านการบริหารงาน…

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน

ตามที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้กำหนดให้มีการประชุมเลือกกรรมการชุมชนย่อย ทั้ง 7 ชุมชน ไปแล้วและได้เรียกประชุมกรรมการชุมชนให้เลือกกันเองเป็นกรรมการในตำแหน่งต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลโคกสำโรง จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน ตามรายละเอียด ดังนี้  

รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุของเทศบาลตำบลโคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุของเทศบาลตำบลโคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565