รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (นำร่อง) ประจำปีงบประมาณ  2565

ข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง

แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่อง “ข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท.” โดยข้อมูลจากแบบสำรวจนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เพื่อประกอบการตัดสินใจแนวทางการให้มีสิ่งปลูกสร้างตลาดแห่งใหม่ให้กับหมู่บ้าน ที่มีความประสงค์ต้องการสร้างตลาดใหม่ และสำหรับหมู่บ้านที่มีตลาดอยู่แล้ว แต่มีความประสงค์ขยายตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสำรวจ ได้โปรดให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้านของท่านเอง รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเก็บตัวอย่างบ่อบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเก็บตัวอย่างบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนจากขยะมูลฝอยสำหรับจัดทำสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยต่อไป

นโยบาย และแผนการดำเนินงานบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

  http://www.khoksumrongmuni.go.th/wp-content/uploads/2023/06/นโยบายและแผนการดำเนินงานบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก.pdf เทศบาลตำบลโคกสำโรงมีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการป้องกัน แก้ไขภาวะมลพิษเขตพื้นที่ท้องถิ่นตนเอง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงจำนวน และขนาดของเมืองส่งผลกระทบโดยตรงกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ชุมชนมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงตามความเจริญของชุมชนไปด้วย เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพื้นที่สีเขียว ก๊าซเรือนกระจกเป็นเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งส่งผลกระทบกระทบต่อวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิ์ภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น