การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

รายงานการดำเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลโคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ