กิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดก้วจันทราราม
|

กิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดก้วจันทราราม

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง เป็นประธานในโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาล นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12…

สโมสรไลออนส์โคกสำโรงร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง

สโมสรไลออนส์โคกสำโรงร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 น. สโมสรไลออนส์โคกสำโรง ลพบุรี และ กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง พร้อมด้วย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล นายวิรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 2 ราย คือ 1.นางฉลอง ต้นแขม ชาวบ้านชุมชนย่อยที่ 7 2.นางนงค์นิต บัวสุวรรณ์ ชาวบ้านชุมชนย่อยที่ 1  

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง
|

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง ด้วยทางโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านสุขภาพร่างกายให้นักเรียนได้มีการพัฒนา ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง  

ตรวจสอบการดำเนินการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ตรวจสอบการดำเนินการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09:00น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อปรับพื้นผิวจราจร ถนนเลียบคลองศรีสุก ระยะที่ 1 โดยเริ่มตั้งแต่สวนสาธารณะหลังวัดสิงห์คูยาง ถึง หลังวัดกำแพงประชาราม ความยาว 220 เมตร  

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
|

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 16:00- 20: 00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดให้บริการประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนและบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนโดยตรง เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่จัดโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโคกสำโรง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง  

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม “ท.2 เกมส์ 66”
|

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม “ท.2 เกมส์ 66”

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม “ท.2 เกมส์ 66” พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล นางสาวสุภาภรณ์ ล้อสกุลทอง สมาชิกสภาเทศบาล นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล นายจิรเมธ วรปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล นายวิรัตน์…

โครงการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรม (สร้างคนดีให้บ้านเมือง)
|

โครงการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรม (สร้างคนดีให้บ้านเมือง)

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 07:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายอภิชาติ เครือเขื่อนเพ็ชร เลขานุการนายกเทศมนตรี นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ตำบลคุณธรรม” โครงการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรม (สร้างคนดีให้บ้านเมือง) การสร้างความสามัคคีรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่มเย็นในชุมชนและความมั่นคง ตามโครงการตำบลคุณธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วัดราชบรรทม

การตรวจคัดกรองสายตาและตัดแว่นตาแก่ผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ ในพื้นที่

การตรวจคัดกรองสายตาและตัดแว่นตาแก่ผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ ในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโคกสำโรง เรื่อง การตรวจคัดกรองสายตาและตัดแว่นตาแก่ผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นโดยการตรวจคัดกรองสายตาและได้รับการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ตัดแว่นตาแก่ผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยขอให้ท่านที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจคัดกรองสายตาและได้รับการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ตัดแว่นตา โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.  ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ 2.  กลุ่มประชากรแฝงที่มีปัญหาทางสายตา และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล โดยมีประธานหรือคณะกรรมการชุมชนเซ็นต์รับรอง (ไม่จำกัดวัย) โดยท่านสามารถมารับแบบคำร้องได้ที่บ้านประธานชุมชนของท่าน ดังนี้ 1. ชุมชนย่อยที่ 1 นางสมพิศ   เตชวานิช 2. ชุมชนย่อยที่ 2 นายเกรียงไกร  สุดกล้า 3. ชุมชนย่อยที่ 3 นางมนตรา  บุญเกตุ 4. ชุมชนย่อยที่ 4 น.ส.มณฑา  คงกิจไพศาล 5. ชุมชนย่อยที่ 5 น.ส.อังคณา มณีวงษ์ 6. ชุมชนย่อยที่ 6 นางเมตตา  ช้างแก้ว 7. ชุมชนย่อยที่ 7…