รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลโคกสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

การจัดการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564

การจัดการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564