กิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดก้วจันทราราม
|

กิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดก้วจันทราราม

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง เป็นประธานในโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาล นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12…

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง
|

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง ด้วยทางโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านสุขภาพร่างกายให้นักเรียนได้มีการพัฒนา ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง  

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
|

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 16:00- 20: 00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดให้บริการประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนและบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนโดยตรง เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่จัดโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโคกสำโรง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง  

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม “ท.2 เกมส์ 66”
|

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม “ท.2 เกมส์ 66”

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม “ท.2 เกมส์ 66” พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล นางสาวสุภาภรณ์ ล้อสกุลทอง สมาชิกสภาเทศบาล นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล นายจิรเมธ วรปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล นายวิรัตน์…

โครงการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรม (สร้างคนดีให้บ้านเมือง)
|

โครงการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรม (สร้างคนดีให้บ้านเมือง)

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 07:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายอภิชาติ เครือเขื่อนเพ็ชร เลขานุการนายกเทศมนตรี นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ตำบลคุณธรรม” โครงการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรม (สร้างคนดีให้บ้านเมือง) การสร้างความสามัคคีรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่มเย็นในชุมชนและความมั่นคง ตามโครงการตำบลคุณธรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วัดราชบรรทม

โครงการการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
|

โครงการการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกสำโรงได้จัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุข ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

โครงการสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
|

โครงการสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสาว สุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง เป็นประธานโครงการสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด จัดโดย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ช่วงค่ำ)
|

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ช่วงค่ำ)

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17:30 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พิธีช่วงค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ช่วงเช้า)
|

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ช่วงเช้า)

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07:00 น. เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พิธีช่วง เช้าทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 92 รูป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี