ธนาคารขยะประจำเดือนมิถุนายน
|

ธนาคารขยะประจำเดือนมิถุนายน

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-11:00 น.ภาพบรรยากาศ : ธนาคารขยะประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งจะดำเนินการจัดให้มีกิจกรรม การซื้อขายขยะรีไซเคิล การสมัครสมาชิกธนาคารขยะณ วัดกำแพงประชาราม

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสุระนารายณ์  บริเวณสี่แยกบ้านโพธิ์
|

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสุระนารายณ์  บริเวณสี่แยกบ้านโพธิ์

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09:30 น.เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสุระนารายณ์  บริเวณสี่แยกบ้านโพธิ์  เพื่อเตรียมความพร้อมของกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ที่จะจัดขึ้นใน วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 

โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
|

โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น.เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรงให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรงเพื่อเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง เรื่อง การรับสมัคร เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโคกสำโรง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโคกสำโรง (พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง เรื่อง การรับสมัคร เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโคกสำโรง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโคกสำโรง (พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง เรื่อง การรับสมัคร เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโคกสำโรง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโคกสำโรง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง เรื่อง การรับสมัคร เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโคกสำโรง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโคกสำโรง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สนับสนุนความเมตตา จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ สู่ชุมชนตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สนับสนุนความเมตตา จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ สู่ชุมชนตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน  2567 เวลา 10 : 00 น.เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรงว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาลนางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาลนายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรงนางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรงนางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาลนางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาลนายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาลนางนงนุช วรชื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณร่วมกับ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สนับสนุนความเมตตา จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต)แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการเยี่ยมเสริมพลังผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ สู่ชุมชนตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อตอบข้อซักถามการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
|

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อตอบข้อซักถามการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน  2567 เวลา 10:00 น.เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรงหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อตอบข้อซักถามการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ที่จัดโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

การใช้บริการระบบ E-Service เทศบาลตำบลโคกสำโรง

การใช้บริการระบบ E-Service เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ขอเชิญประชาชนเทศบาลตำบลโคกสำโรง ผู้มีความประสงค์ขอรับบริการด้านต่างๆ โดยเปิดการบริการผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อความรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 🌻และสามารถใช้บริการผ่านระบบ E-Service ในเว็บไชต์หน่วยงานhttps://www.khoksumrongmuni.go.th1.ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุการขึ้นทะเบียนผู้อายุสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง 2.ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง3.คำร้องขอใช้บริการกองช่างทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานสวนสาธารณะ งานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน)4.คำร้องรถดูดสิ่งปฏิกูลการขอรับบริการรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลโคกสำโรง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 (ภาคค่ำ)
|

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 (ภาคค่ำ)

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17:30น.เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดยนายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสำโรงร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรงช่วงค่ำ : พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล