ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมโครงเหล็กติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๓๕-๐๐๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณเสียงลูกข่ายชนิดไอพี และลำโพงฮอร์นปากเนตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ ๖๐๓๖ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างเหมาอัดผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง