จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ(ขยะแห้ง) ทะเบียน ๘๓-๐๙๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๒-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่เถิดพระเกียรติ ตามโครงการจัดงานประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนโคกสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องดูดฝุ่นน้ำและแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยต์ตรวจกราณ์ ทะเบียน ป-๔๐๑๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๗-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง