ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ ซอยวัฒนา ๓ เทศบาลตำบลโคกสำโง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ลบ ๘๒-๗๙๓๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กท ๗๓๑๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำชุดเครื่องไหว้ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง