รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖