📳 Traffy Fondue เทศบาลตำบลโคกสำโรง
☑️ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์)
ตัวช่วยให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหา
และข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments